1_باز کردن بسته بندی وسایل خانه

 2_ بسته بندی اثاثیه منزل 

3_ بلند کردن و بارگیری مبلمان 

4_ نصب وقرار گیری مبلمان درمنزل جدید

 5_ تمیز کردن مبلمان خانه پس از اتمام مراحل انتقال

شرکتهای اسباب کشی خانه ها ازمهمترین مواردی هستند که هنگام جابجایی مبلمان منزل باید مورد توجه قرار گیرند. در نتیجه ،ازمهمترین مزایایی که برای سهولت انتخاب باید درشرکتهای منتقل کننده خانه وجود داشته باشد. جا به جایی مبلمان منزل مهمترین مرحله انتقال از خانه قدیمی به خانه جدید است. دراین مرحله هماهنگی خانه جدید انجام می شود و تنظیمات متناسب با روند مد جدید انجام می شود. علاوه بر تغییر در نظر گرفته شده توسط بسیاری به عنوان فرصتی برای تجدید و بی حوصلگی است.